HMS

"Norsk Sanerings Service har en nullvisjon
når det gjelder skader."

• Det er vår klare målsetting at prosjektene skal gjennomføres uten alvorlige personulykker, skader på omgivelsene eller skader som medfører ulemper for 3. person.

• Våre HMS/KS-rutiner er spesielt tilpasset rive- og miljøsaneringsarbeider, og det utarbeides prosjektspesifikke HMS/KS-permer for alle våre prosjekter, uansett størrelse.

• Vi er blitt prekvalifisert hos flere store innkjøpere og kunder basert på gjennomgang av våre rutiner med hensyn på sikkerhet, helse, miljø, arbeidsmiljø og kvalitetstyring.

• Risikofylte arbeidsoperasjoner identifiseres i forkant av alle våre prosjekter. Sikker-jobb-analyser gjennomføres for risikofylte operasjoner og forebyggende tiltak iverksettes for å redusere risikoen.

NSS har fullført 2012-13-14-15 med en H verdi på 0 og en snittverdi på sykefraværet disse 3 årene på ca 1,5


10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374