HMS

Jobber vi ikke sikkert, jobber vi ikke i det hele tatt.

Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør.
Helse, miljø og sikkerhet er alltid øverst på agendaen. Så vi jobber kontinuerlig med opplæring og oppfølging av våre ansatte, både på kontoret og ute i prosjektene.  
Våre HMS/KS-rutiner er spesielt tilpasset rive- og miljøsaneringsarbeider, og det utarbeides prosjektspesifikke HMS/KS-permer for alle våre prosjekter, uansett størrelse

Vi er blitt prekvalifisert hos flere store innkjøpere og kunder basert på gjennomgang av våre rutiner med tanke på sikkerhet, helse, miljø, arbeidsmiljø og kvalitetsstyring.
Vi er også sertifiserte i følgende ISO standarder: ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø og ISO 37001:2016 Ledelsessystem for antikorrupsjon.

Alle skal hele hjem. Alltid.

For å bli gode på HMS og sørge for en god HMS kultur må vi trene.

I tillegg til kursing og kompetanseheving av våre ansatte, gjennomfører vi også ulike beredskapsøvelser.
Se film fra vår beredskapsøvelse med Romerike Brann og redning på Skårersletta, hvor vi fabrikkerte en bygningskollaps hvor to ansatte måtte reddes ut av massene:

Hvilke prinsipper jobber vi etter?

Sikkerheten kommer alltid først

Vi skal jobbe kun når det er 100 prosent sikkert. Ingen av våre ansatte, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal påføres helse­messige skader eller unødige farer som følge av virksomheten.

Tilrettelegge for sikker utførelse

Vi skal ta ansvar og følger de lover og sikkerhetsregler som gjelder. Vi skal fokusere på å redusere risiko samt å forebygge helseskader, fysiske så vel som stressrelaterte, både ved prosjektplanlegging og i fysiske arbeidsoperasjoner. Prosjekt¬spesifikk HMS-opplæring skal være obligatorisk for alle deltakere i våre prosjekter. Personell og utstyr skal alltid ha de nødvendige godkjenninger og alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner skal delta på sikker jobb-analyse (SJA) før arbeider igangsettes.

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
Det systematiske og målrettede arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal inngå som en naturlig del i det daglige arbeid. Vi skal jobbe kontinuerlig med å skape en bedriftskultur der forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene. Det forebyggende arbeidet skal skje bl.a. gjennom risikokartlegging med påfølgende analyse og etablering av risikoreduserende tiltak slik at risikoen for uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Det skal gjennomføres revisjoner for å sikre at vi følger gjeldende lover og forskrifter samt våre policyer, prosedyrer og instrukser. Regelmessige vernerunder skal gjennomføres på alle våre arbeidsplasser.
Gode rutiner for å sikre våre lokasjoner

Vi skal jobbe aktivt for å unngå at tredjepart blir skadet på våre anlegg og kontorer. Vi skal sikre at materiell ikke fjernes eller benyttes uhensiktsmessig, eksempelvis til sabotasje, terror, etc.

Et sikkert arbeidsmiljø
Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Ingen skal bli skadet eller syke av å jobbe hos oss og vi skal ta ansvar for både oss selv og våre kollegaer.
Forbedringer
Vi skal rapportere inn alle ulykker og nestenulykker og farlige forhold og følge disse opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at forbedringstiltak kan etableres. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med forbedringer på en åpen og tillitvekkende måte.
Oppfølging av samarbeidspartnere og leverandører

Vi skal velge samarbeidspartnere og leverandører som følger våre verdier og krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi skal stille samme krav til dem som til oss selv, dette gjenspeiles i samarbeidsavtaler og kontrakter.

Redusere konsekvenser
Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem i tillegg til konsernets sentrale beredskapsplan slik at hendelsene håndteres profesjonelt og skadevirkningene av alvorlige ulykker reduseres. Vi skal sørge for god oppfølging av både den skadede, pårørende og eventuelt andre involverte.